Overlade By skal have nye kloakker 
 
 
Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan for 2012-2020

Vesthimmerlands Kommune Overlade

Forslag

Dato: 23-05-2017

Sags nr. 820-2017-20629

 

Indhold

1. Indledning.............................................................................................................................................. 3

1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan......................................................................... 3

2. Lov- og planlægningsgrundlaget............................................................................................................. 3

3. Beskrivelse af kloakoplandet................................................................................................................... 3

4. Tidsplan og økonomi.............................................................................................................................. 4

4.1 Tidsplan............................................................................................................................................. 4

4.2 Økonomi............................................................................................................................................ 4

Bilag 1: Omfattede matrikler........................................................................................................................ 5

Bilag 2: Udløbsplacering........................................................................................................................... 13

Bilag 3: Lovgivning................................................................................................................................... 14

Screeningsresultat.................................................................................................................................... 17


1.                      Indledning
Dette tillæg til Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune, Teknik- og Økonomiforvaltningen.

Ved vedtagelse af tillægget separatkloakeres den fælleskloakerede del af Overlade.

Spildevandet ledes til Løgstør Renseanlæg og regnvandet ledes til Kasmosen.

Dette tillæg har været annonceret i forhøring fra den xx.xx.xxxx til xx.xx.xxxx på www.vesthimmerland.dk, og det er endeligt vedtaget af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune den xx.xx.xxxx.

1.1                    Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan
Forslag til tillæg til spildevandsplanen vedtages af Teknik- og Miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune, hvorefter det offentliggøres på www.vesthimmerland.dk.

Efter en offentlig fremlæggelse i 8 uger behandles eventuelle indkomne bemærkninger og ændringsforslag, hvorefter Vesthimmerlands Kommunes Byråd vedtager det endelige tillæg til spildevandsplanen med efterfølgende offentliggørelse.

2.                      Lov- og planlægningsgrundlaget
Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplaner fremgår af Lov om miljøbeskyttelse nr. 1189 af

27/09/2016. Lovens bestemmelser om spildevandsplaner fremgår af § 32 og bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 nr. 726 af 01/06/2016, som indeholder yderligere regler om spildevandsplanens indhold, § 5, stk. 1. Se bilag 3.

3.                      Beskrivelse af kloakoplandet
Det meste af Overlade By er medtaget i den nuværende Spildevandsplan med status af fælleskloakeret. Der aflastes hyppigt til Katmosen ved regnhændelser. Den eksisterede fælles kloak er i meget dårlig stand.

Vesthimmerlands Vand A/S har indenfor de seneste fire år 2 gange oprenset bassinerne, hvortil overløbene sker. Det har begge gange vist sig forhøjede værdier af hhv. bly, cadmium og kulbrinter i det oprensede slam.

Spildevandet ledes til Løgstør Renseanlæg. Der forventes ikke ændrede spildevandsmængder.

Regnvandet ledes til Katmosen, via nyetableret forsinkelsesbassin, der etableres på den sydlige del af matrikel 8a, Overlade By, Overlade.

Det samlede kloakopland i Overlade er 46 ha, hvoraf 4,6 ha er separeret i dag. Der er en befæstelsesgrad på 0,3.

4.                      Tidsplan og økonomi
4.1                    Tidsplan
Ændringen af kloakeringsprincippet planlægges gennemført i 2017 - 2019.

4.2                    Økonomi
Udgiften finansieres af kloakforsyningens anlægskonto.

Kloakforsyningens udgift finansieres gennem tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag jfr. Vesthimmerlands Kommunes "Betalingsvedtægt for kloakforsyningen".

Overlade er en dejlig lille landsby beliggende kun 3 kilometer fra Limfjorden og Vitskøl Kloster. Byen har 548 indbyggere, og Overlade sogn tæller endvidere byen Borregård og Trend samt områderne Falde, Munksjørup, Sønderlade og Padkær. I alt 1087 indbyggere.

Byen er grundlagt af munkene på Vitskøl Kloster. Byen har i nyere historie haft et rigt forretningsliv med flere mejerier, smedjer, bagerier, slagterudsalg, cykelforretning og meget andet. Byens kro nedbrændte i 1984. Som mange andre mindre byer er nogle af disse forretninger gennem tiden forsvundet, men byen har stadig en del butikker og håndværksforretninger. Ikke mindst den driftige brugs, som er en centralnerve i byens puls.

En anden vital del af byens liv er skolen og landsbyordningen Myren. Skolen går op til og med 6. klasse. Så sent som i 2004 fik skolen en helt ny tilbygning, der bandt skolen og Myren fysisk sammen. I 1988 fik skolen en ny minihal, som dels bruges flittigt af skolen og alle byens foreninger.

Overlades borgere har ry for at have et godt fællesskab i både medgang og modgang. 

Heldigvis er der masser af eksempler på, at indbyggernes fælles front har givet gode resultater i Overlade. Dels gennem en række aktive foreninger og en årlig byfest, hvor land og by mødes. Et såkaldt udviklingsværksted i 2003 satte fornyet skub i nye tiltag, som blandt mange andre ting resulterede i en flot rekreativ sti omkring Katmosen, som er et flot naturområde i byens sydvestlige hjørne. Udviklingsværkstedet blev gentaget i 2006 for at holde fast i den gode udvikling, der som sidegevinst har inddraget borgere udenfor foreningerne i forskellige arbejdsgrupper.
 
Borgerforeningen har overtaget den tidligere sparekassebygning og indrettet
Bog-Cafe, internet- cafe og Lokalhistorisk Arkiv har lavet udstilling og arbejds værksted.
Der er nu mulighed for at leje en bankboks i bygningen
 
I 2012 fik Overlade samlet penge sammen til at etablere en multibane ved skolen.
 
Overlades placering midt imellem byer som uddannelsesbyen Aars og handelsbyerne Farsø og Løgstør gør den til et attraktivt sted at bo. Regelmæssige busafgange til alle byerne gør det let for folk uden bil at komme til og fra.
Midt i byen ligger kirken som et minde fra Overlades tidligere tilhørsforhold til det hedengangne Bjørnsholm Sogn. Kirken er indviet i 1916, men inventaret stammer fra kirken på Vitskøl Kloster og er derfor meget ældre.

Fremtiden for Overlade ser lys ud. En positiv udvikling med nybyggede og nyrenoverede huse er i gang, og i skrivende stund rinder der vand i den genetablerede Vilsted Sø, så Overlade nu ligger midt imellem sø, fjord og skov. En dejlig plet på landkortet.

Det er ikke kun fordi, det rimer, at man siger: I Overlade bor de glade!