Foreninger / Overlade Borgerforening

Overlade Borgerforening

BORGERFORENINGENS BESTYRELSE.
 
Formand
Grehe Ravnborg, Bjørnsholmvej 144, Overlade. 9670 Løgstrør
Telf. nr. 40614761
Mail:gretheravnborg@gmail.com
Næstformand
Egon Nielsen, Egeholmsvej 12, Overlade, 9670 Løgstør
Telf. nr. 98678144 Mobil nr. 61763697
Mail:egonnielsen@jubii.dk
Kasserer
Edgar Jensen, Mosevej 2, Overlade, 9670 Løgstør
Telf. nr. 21426540
Mail:edgarjensen42@gmail.com
Sekretær
Anne Løngå, Bjørnsholmvej 267, Overlade, 9670 Løgstør
Telf.nr. 30689980
Mail:anne@longaa.Dk
Bestyrelsesmedlem
Knud Anderseb, Korshøjvej 13, Overlade, 9670 Løgstør
Telf.nr. 22313501
Mail:dorteknud@hotmail.com
   
Suppleant
Mikkel Elmlund, Egeholmsvej 10, Overlade, 9670 Løgstør
Telf. nr. 24984468
Mail: mikkel.elmlund@jubi.dk
Hjemmeside: www.overlade.dk


Hej alle
Hermed oversigt over område som er spærret i uge 33
Det drejer sig om Birkemosevej/Egeholmsvej og Bjørnsholmvej i Overlade 9670 Løgstør
Det røde område er spærret
Det blå område er retableret med stabilgrus
Reservering af tider i Borgerhuset:
Kontakt  Lars Pedersen Telf. 24 87 43 87
Udlevering af nøgle
 
Pensionistforeningen har fast hver torsdag lokalerne i brug.
Overlade Bog-Cafe.
 
Bjørnsholmvej 147, Overlade.
Åben fredag fra kl 15 til 17. 
Vedtægter for Overlade Borgerforening
 

Foreningens formål er at virke for alt, hvad der tjener byens og

oplandets fremgang, forbedring og byens forskønnelse, og på

enhver måde med de midler der er til rådighed, søge et fremme

sammenholdet.

                                           §1.            

 

Som Medlem i foreningen kan optages enhver borger i Overlade og Omegn.                     

                 

                                            §2.

 

Optagelse sker ved at indbetale medlemskontingent.

 

                                            §3.

 

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

 

                                             §4

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, heraf gerne nogle valgt i oplandet. Bestyrelsen konstituerer sig med

formand, næstformand,kasserer og sekretær.              

 

Der kan vælges op til 2 suppleanter og disse er på valg hvert år.

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis.

 

Bestyrelsen kan event. vælge ext. kasserer

 

                                               §5

 

Valget sker ved den årlige generalforsamling. Genvalg kan

finde sted.

 

                                                §6.

 

Afstemning foregår ved håndsoprækning, eller hvis 1 ønsker

skriftlig, skal dette foregå.

 

                                                §7

 

Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller 3 bestyrelses-

medlemmer ønsker det.

 

                                                §8.

 

Generalforsamlinger er højeste myndighed.

 

                                                 §9.

 

Der afholdes årlig generalforsamling i marts eller april måned

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Beretning

  3. Regnskab

  4. Valg af bestyrelse og suppleanter

  5. Valg af revisor

  6. Indkomne forslag

  7. Eventuelt

Indvarsling til generalforsamling sker med 14 dages varsel i den

lokale avis og ved opsalg i forretningerne. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 8. dage

før general-forsamlingen

 

                                                          §10.

 

Kasseren opbevarer foreningens indtægter og udbetaler de af bestyrelsen anviste udgifter. Der føres regnskab, som fremlægges for bestyrelse og med revisorenes underskrift på

generalforsamlingen.

Foreningens beholdning indsættes i sparekassen.

 

                                                         §11.

 

Til at gennemgå foreningens regnskaber og kontrollere beholdninger, vælges 2 revisorer, som ikke har sæde i bestyrelsen, hvoraf  den ene afgår hvert år og kan genvælges.

 

                                                         §12.

Foreningens opløsning.

I tilfælde af foreningens opløsning skal der på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger være flertal blandt de fremmødte

for en sådan beslutning.

 

Foreningens ejendele og kapital anvendes til gavn for Overlade

og Omegn eftrer bestyrelsens skøn

 

Således vedtaget på generalforsamlinge den 19. marts 2009. 

  1.