Foreninger / Overlade Borgerforening

Overlade Borgerforening

Reservering af tider i Borgerhuset:
Kontakt  Lars Pedersen Telf. 24 87 43 87
Udlevering af nøgle
 
Overlade Bog-Cafe.
 
Bjørnsholmvej 147, Overlade.
Åben fredag fra kl 15 til 17. 

 

 

Formand:
 
Egon Nielsen, Egeholmsvej 12, 9670 Løgstør.
Tlf.: 98 67 81 44. Mobil:  61 76 36 97.
 Næstformand:
Sekretær
 
Grethe Ravnborg, Bjørnsholmvej 144, 9670 Løgstør.
Mobil: 40614761
Mail: gretheravnborg@gmail.com
 Kasserer:
 
Edgar Jensen, Mosevej 2, 9670 Løgstør.
Tlf.: 98 67 85 40. Mobil: 21 42 65 40.
Bestyrelses medlem
Knud Andersen
Telf. 22 31 35 01
 Bestyrelsesmedlem:
 
Magnus Damkjær, Skolegade 13. 9670 Løgstør
Mobil nr. 61666573
E-mail:info@eurokap.dk
 

Udlejning af borgerforeningens stole, borde og gulv varetages af Egon Nielsen.

Vedtægter for Overlade Borgerforening
 

Foreningens formål er at virke for alt, hvad der tjener byens og

oplandets fremgang, forbedring og byens forskønnelse, og på

enhver måde med de midler der er til rådighed, søge et fremme

sammenholdet.

                                           §1.            

 

Som Medlem i foreningen kan optages enhver borger i Overlade og Omegn.                     

                 

                                            §2.

 

Optagelse sker ved at indbetale medlemskontingent.

 

                                            §3.

 

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

 

                                             §4

 

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, heraf gerne nogle valgt i oplandet. Bestyrelsen konstituerer sig med

formand, næstformand,kasserer og sekretær.              

 

Der kan vælges op til 2 suppleanter og disse er på valg hvert år.

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis.

 

Bestyrelsen kan event. vælge ext. kasserer

 

                                               §5

 

Valget sker ved den årlige generalforsamling. Genvalg kan

finde sted.

 

                                                §6.

 

Afstemning foregår ved håndsoprækning, eller hvis 1 ønsker

skriftlig, skal dette foregå.

 

                                                §7

 

Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller 3 bestyrelses-

medlemmer ønsker det.

 

                                                §8.

 

Generalforsamlinger er højeste myndighed.

 

                                                 §9.

 

Der afholdes årlig generalforsamling i marts eller april måned

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Beretning

  3. Regnskab

  4. Valg af bestyrelse og suppleanter

  5. Valg af revisor

  6. Indkomne forslag

  7. Eventuelt

Indvarsling til generalforsamling sker med 14 dages varsel i den

lokale avis og ved opsalg i forretningerne. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 8. dage

før general-forsamlingen

 

                                                          §10.

 

Kasseren opbevarer foreningens indtægter og udbetaler de af bestyrelsen anviste udgifter. Der føres regnskab, som fremlægges for bestyrelse og med revisorenes underskrift på

generalforsamlingen.

Foreningens beholdning indsættes i sparekassen.

 

                                                         §11.

 

Til at gennemgå foreningens regnskaber og kontrollere beholdninger, vælges 2 revisorer, som ikke har sæde i bestyrelsen, hvoraf  den ene afgår hvert år og kan genvælges.

 

                                                         §12.

Foreningens opløsning.

I tilfælde af foreningens opløsning skal der på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger være flertal blandt de fremmødte

for en sådan beslutning.

 

Foreningens ejendele og kapital anvendes til gavn for Overlade

og Omegn eftrer bestyrelsens skøn

 

Således vedtaget på generalforsamlinge den 19. marts 2009. 

  1.